22. března 2021 Články

Pravidla průběhu návštěv v DPS - aktuální

V trvalém zájmu o ochranu zdraví vašich blízkých – našich klientů, na základě Usnesení vlády ČR, Doporučeného postupu MPSV a nařízení ředitele Charity Konice, budou návštěvy v Domě pokojného stáří Bohuslavice probíhat následujícím způsobem:

Od 22. 3. 2021 do odvolání jsou návštěvní hodiny v domově stanoveny na dobu: od 14.30  do 16.00 hod.

Návštěva v domově bude umožněna osobám, které:

absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (otestování si zajistí návštěva sama, o výsledku testu přinese doklad)

mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid 19  a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid 19 

v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid 19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii). 

Každá návštěva musí mít po celou dobu návštěvy nasazený vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Při vstupu do budovy a odchodu z budovy si návštěvy budou dezinfikovat ruce.

Pro návštěvu je nutné rezervovat si konkrétní čas u sociální pracovnice Bc. Sandry Bělajevové (tel. 734767997).

Návštěva může probíhat max. 20 minut. 

Návštěvy budou probíhat v jídelně domova. Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou proběhnout na pokoji uživatele.
Ve stejném čase mohou jednoho uživatele navštívit maximálně dvě dospělé osoby 

Každá návštěva vyplní před vstupem dotazník o bezinfekčnosti, svým podpisem potvrdí seznámení s pravidly průběhu návštěv a současně s tím udělí souhlas se zpracováním osobních údajů a informací o realizované návštěvě. 

Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. 

Musí být dodržen odstup min. 2 metry mezi různými osobami.

Omezení návštěv se nebude vztahovat na uživatele v terminálním stádiu. 

Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce kontaktních ploch (vč. podlahy) prostředkem s virucidním účinkem.

Za koordinaci návštěv a dodržování výše uvedených opatření bude zodpovídat určený pracovník dané služby dle harmonogramu práce.


Mgr. Pavlína Pašová, vedoucí DPS Bohuslavice
V Bohuslavicích 22. 3. 2021