Duchovní doprovázení

DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ A PASTORAČNÍ SLUŽBA

Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto je nezbytnou součástí jejího života a posláním i pastorační práce. Aby komplex poskytovaných služeb byl ucelený, nestačí pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale je potřeba myslet i na duchovní stránku každého člověka. Křesťanské a humanistické hodnoty jsou v zařízení přítomny a jsou hybnou silou pro pracovní týmy i motivací uživatelů služeb a jsou spojujícím prvkem bez ohledu na vyznání.

Nabídka pastorační služby je určena všem, kdo jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s Charitou: zaměstnancům, uživatelům služeb, dobrovolníkům, farním charitám a těm, kdo se zabývají sociální prací v souladu s křesťanskými zásadami.

Hlavním posláním pastoračního asistenta je v lidské rovině povzbuzovat, posilovat či pomáhat překonávat těžkosti a zároveň zprostředkovávat prostor pro uspokojení duchovních potřeb pracovníků i těch, kterým pomáháme.

Pastorační služba Charity Konice zajišťuje zejména

individuální pastorační pohovory
zajišťování duchovní služby, duchovních programů, kontaktů na kněze a přijetí svátostí pro uživatele služeb
zajišťování charitních bohoslužeb, duchovních cvičení a poutí
přednášky a besedy s duchovní tematikou                       
podpora spolupráce mezi Charitou a farnostmi
propagace charitní práce ve farnostech                  
spolupráce s kněžími, předávání informací o činnosti Charity Konice
péče o dobrovolníky Charity Konice
seznamování pracovníků s Kodexem Charity ČR                        
podpora duchovního rozměru charitní práce                        
modlitby za Charitu

Charita Konice

Zahradní 690, Konice, 798 52
arcidiecéze olomoucká
IČ: 47921218
Působnost: Olomoucký kraj