Pečovatelská služba

Poslání:

Posláním charitní pečovatelské služby Konice je pomáhat potřebným občanům, kteří si z důvodu věku nebo zdravotního postižení samy nezvládnou zajistit péči o sebe nebo svou domácnost. Tím charitní pečovatelská služba podporuje zachování dosavadní kvality života osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Cíle služby:

Cílem pečovatelské služby je zkvalitnění života klientů v jejich přirozeném sociálním prostředí.

- klient zůstává ve svém domácím prostředí;
- klientovi napomáháme zachovat event. obnovit sebeobslužné činnosti;
- klienta podporujeme v zachování kontaktů s rodinou, blízkými a přáteli.

Cílová skupina:

  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • senioři a osoby pobírající starobní důchod, které si nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Zásady poskytování sociální služby:

- vytváříme klientovi podmínky, ve kterých zachováváme jeho lidskou důstojnost.
- respektujeme způsob života klienta a přizpůsobujeme se jeho potřebám.
- vytváříme pocit bezpečí a zázemí, s klienty komunikujeme jim srozumitelným způsobem.
- spolupracujeme s rodinou, doporučujeme nové možnosti podpory a péče.

Charitní pečovatelská služba Konice může odmítnout uzavřít smlouvu dle § 91 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pouze pokud:
   a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru
        poskytovatelů sociálních služeb;
   b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá;
   c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí
        smlouvu. 

Kapacita služby:

- ambulantní forma - 3 klienti
- terénní forma - 140 klientů

Podpora:Olomoucký kraj

Na činnost Pečovatelské služby Charity Konice finančně přispívá Ministerstvo práce a sociálních věcí, Olomoucký kraj, Město Konice a Obec Brodek u Konice. Děkujeme.