Komunitní plánování

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEBkpss_ logo barva-2

Výchozí situace a zdůvodnění projektu:

Potřeba realizace projektu vznikla z důvodu vytvoření základu funkčního a efektivního systému sociálních služeb.

Již delší dobu je vyvíjen tlak, aby finance jdoucí do sociální oblasti byly využity co nejefektivněji a aby se meziročně neúměrně nenavyšovali. Tento úkol je také chápán jako možnost připravit se na budoucnost, která bude demograficky zcela odlišná, než je současná realita (první náznaky jsou patrné již teď). Pro konkrétní uskutečnění tohoto projektového

úkolu byla následně zvolena forma komunitního plánování.

Současná situace v oblasti soc. služeb je charakteristická skutečností, že různé druhy sociálních služeb jsou poskytovány roztříštěně několika subjekty, přičemž je nesnadné pro žadatele orientovat se v konkrétní nabídce sociálních služeb, některé sociální služby na území chybí úplně. Navíc území je poměrně rozsáhlé, takže služby jsou v zde nerovnoměrně

rozmístěny. Konice a obce v jejím správním obvodu velmi často řeší (prostřednictvím odboru sociálních věcí) absenci některých základních služeb pro své občany. Poskytovatelům služeb chybí zpětná vazba od klientu sociálních služeb.

Kromě toho jim chybí podpora (finanční, morální) pro zahájení procesu budování nových projektu. Na základe všech těchto skutečností vznikla potřeba zahájit proces komunitního plánování. Akce je zaměřena na Mikroregion Konicko.

Všeobecný cíl projektu:

Vlastním předmětem projektu je nastartování a následné zvládnutí administrování procesu komunitního plánování, které povede ke zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Konicka na období 2007- 2009. Územní působnost projektu byla zvolena pro podobnost řešené problematiky ve všech obcích správního obvodu města Konice. Komunitní plán bude reagovat na aktuální potřeby jednotlivých obcí a bude zahrnovat požadavky občanů i demografickou vizi oblasti ve vztahu k budoucnosti. Účelem celého procesu je sladění nabídky a poptávky na "trhu" sociálních služeb, příprava poskytovatelů na příchod nového zákona o sociálních službách. Realizací projektu dojde k naplnění všeobecného cíle zabránění

zvyšování počtu sociálně vyloučených osob. Konkrétními výstupy pak bude vytvoření aktuálního a úplného Katalogu poskytovatelů sociálních služeb, informačních brožur a vytvoření webové prezentace ke komunitnímu plánování, jejíž součástí bude i prezentace menších poskytovatelů.

Specifické cíle projektu:

Specifickým cílem bude sestavení jednoho komunitního plánu na jehož tvorbě se bude podílet pracovní skupina.

V rámci realizovaného procesu dojde k omezení sociální izolace skupin. V důsledku realizace tohoto projektu dojde k následnému zpracování komunitního plánu, kde budou popsány i kvantifikovány potřeby cílových skupin. Bude se jednat o jasné a transparentní zadání pro poskytovatele, předpokládáme, že dojde k tvorbě nových sociálních služeb.

Cenné je i vzájemné setkávání poskytovatelů soc. služeb. Bude docházet k předávání informací o realizovaných aktivitách a spolupráci ve prospěch uživatelů. Dojde tak k vytváření partnerství a budování místních komunit.

Prostřednictvím procesu komunitního plánování a následných programu nestátních neziskových organizací bude zvýšena dostupnost a kvalita sociálních služeb. Dále dojde k naplňování vlastní snahy integrovat sociálně vyloučené osoby do komunity. Účelněji budou vynakládány finanční prostředky samospráv vyčleněné z rozpočtu na podporu soc. služeb.

Projekt chce docílit angažovanějšího a aktivnějšího přístupu uživatelů a veřejnosti, chce po občanech, aby se zamysleli nad sociální oblastí a definovali své současné i budoucí potřeby a způsoby, jak by pro ne účinná pomoc mela vypadat. Dalším výstupem bude lepší informovanost o stávající pomoci.

Realizací projektu podpoříme demokratičnost rozhodování a přispějeme k efektivní komunikaci mezi veřejností a politickou reprezentací měst a obcí.

Popis aktivit projektu:

Při realizaci Komunitního plánu Konicka dojde k následujícím aktivitám:

1) Mediální kampaň, osvěta o komunitním plánování a možném zapojení laické i odborné veřejnosti, představení společné myšlenky zpracování komunitního plánu.

2) Výzkum potřeb uživatel.ů a poskytovatelů sociálních služeb formou ankety a dotazníkového šetření. Na základě vyhodnocení bude vypracována analýza potřeb v oblasti sociálních služeb.

3) Bude zformována organizační struktura a zajištěno zázemí pro projekt (web, kontaktní místo)

4) Kromě setkávání odborníku budou probíhat besedy, kulaté stoly, semináře a workshopy se zastoupením široké veřejností (v jednotlivých místech mikroregionu). Budou pořádány podpůrné akce –výstavy a soutěže na školách.

5) Bude vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních služeb, dále budou zpracovány potřebné analýzy jako podklady pro teze komunitního plánu.

6) Průbežně budou zpracovávány informace, které následně shrnou výsledky a závěry pracovních skupin.

Charita Konice

Zahradní 690, Konice, 798 52
arcidiecéze olomoucká
IČ: 47921218
Působnost: Olomoucký kraj