2011/2013 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb

PODPORA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKA

 

Registrační číslo:CZ.1.04/3.1.03/65.00009
Doba realizace projektu: 1. duben 2011 až 31. březen 2013
Základní údaje:
Adresa: Kostelní 46, 798 52 Konice                            
Telefon: 739 246 008
Email: prochazkova@kpsskonicka.cz                         
Projektová a finanční manažerka: Hana Motlová                                                                     
Koordinátor projektu: Mgr. Jana Procházková

Tento projekt navázal na projekt Komunitního plánování sociálních služeb Konicka, který Charita Konice realizuje od ledna 2007.


Hlavním cílem projektu je podpora zavádění a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na celém území Mikroregionu Konicka a nově i v obci Čechy pod Kosířem a vytvoření nového Komunitního plánu sociálních služeb Konicka. Komunitní plán bude reagovat na aktuální potřeby jednotlivých obcí a bude zahrnovat požadavky občanů i demografickou vizi oblasti ve vztahu k budoucnosti. Účelem celého procesu je sladění nabídky a poptávky na trhu sociálních služeb. Realizací projektu dojde k naplnění všeobecného cíle zabránění zvyšování počtu sociálně vyloučených osob.


Výstupy projektu


    Restrukturalizace organizační struktu
    Plán komunikace
    Sociodemografická analýza
    Zjišťování potřeb poskytovatelů sociálních služeb Konicka
    Zjišťování potřeb uživatelů a veřejnost
    Finanční analýza
    Aktualizovaná data katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka
    Komunitní plán sociálních služeb Konicka
    Implementační plán (monitorovací a evaluační plán)

Aktivity:


    Administrace, monitorování a vyhodnocování průběhu projektu
    publicita
    pravidelné schůzky pracovních skupin a realizačně manažerského týmu KPSSK
    intenzivní komunikace s uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních a návazných služeb
    komunikace s veřejností
    komunikace s politickou reprezentací zapojených obcí
    začlenění výstupů do strategických dokumentů obcí
    spolupráce s krajskou koordinační skupinou OL kraje
    spolupráce s partnery projektu

Partneři projektu:

Město Konice
Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník

Dosavadní průběh realizace projektu

Projekt byl zahájen 1. dubna 2011. Se všemi pracovníky zapojenými do realizace projektu byly sepsány pracovní smlouvy. Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny: Rodiny s dětmi, Osoby se zdravotním postižením, Senioři a pracovní skupina v obci Čechy pod Kosířem. Během května byly uzavřeny obě partnerské smlouvy. Bylo to s městem Konice, partnerem bez finanční účasti, a Střediskem rozvoje sociálních služeb Jeseník, partnerem s finanční účastí. Během 18 měsíců realizace projektu se zatím uskutečnilo 5 workshopů, konkrétně v Čuníně, Čechách pod Kosířem, Bohuslavicích, Šubířově a Konici. Účastníkům byla vždy podána informace o projektu, byly jim představeny hlavní cíle projektu, byli seznámeni se vznikem 4 pracovních skupin, které se bezprostředně podílí na realizaci projektu. Na realizaci projektu dohlíží řídící skupina komunitního plánování. Realizace projektu je úzce provázaná se Střednědobým plánováním sociálních služeb v Olomouckém kraji. Tuto informaci osobně potvrdil hejtman Olomouckého kraje Ing. Tesařík na workshopu v Čechách pod Kosířem. Na každém z uskutečněných workshopů byla představena koordinátorka projektu, na kterou se mohou občané obracet s podněty, postřehy, návrhy a připomínkami. V případě potřeby mohou kontaktovat také vedoucí pracovních skupin. Během realizace projektu již byly zpracovány dokumenty, které slouží jako pomocné podklady pro tvorbu komunitního plánu:


- Restrukturalizace organizační struktury
- Vyhodnocení dosud použitého informačního systému
- Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitního plánu
- Plán komunikace s veřejností a aktéry poskytování sociálních služeb
- Finanční analýza
- Analýza poskytovatelů sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Konicko
- Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb

V závěrečné části realizace projektu došlo k vytvoření Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Konicka pro roky 2013-2016 a Implementačního plánu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka. Všechny tyto produkty byly připomínkovány a korigovány na setkáních jednotlivých pracovních skupin. Také byla zajištěna distribuce těchto produktů k cílovým skupinám. Také se řešila i záležitost naplňování jednotlivých opatření komunitního plánu po skončení realizace projektu. I po jeho skončení se nadále budou scházet pracovní skupiny a řídící skupina. Budou reagovat na změny v poskytování sociálních služeb a současný komunitní plán budou vyhodnocovat.

Výsledky

V rámci projektu byly zpracovány 3 nově vytvořené/inovované produkty. Jednalo se o:

    Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka
    Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Konicka pro roky 2013-2016
    Implementační plán střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka

U všech těchto produktů se na konci projektu zajistila distribuce k cílové skupině. Stalo se tak prostřednictvím obcí, poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů sociálních služeb.

Charita Konice

Zahradní 690, Konice, 798 52
arcidiecéze olomoucká
IČ: 47921218
Působnost: Olomoucký kraj