Dům pokojného stáří Bohuslavice

Dům pokojného stáří Bohuslavice poskytuje bydlení lidem, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. Zajišťuje potřebnou pomoc dle individuálních přání a požadavků každého z klientů v důstojném prostředí. V průběhu poskytování služby klademe důraz na aktivní prožití života ve stáří i v nemoci, s možnou oporou v tradičních křesťanských hodnotách.

Informace o domově

Původně administrativní budova, kterou Charita Konice získala od zlínské firmy STINEX jako dar, byla postupně přestavěna na charitní domov pro 35 klientů s celodenní péčí. Dům byl slavnostně otevřen v roce 1998. Postupem času prošel domov několika dalšími rekonstrukcemi s postupným navyšováním kapacity.

V současnosti je Dům pokojného stáří čtyřpodlažní budova určená pro 47 uživatelů, s bezbariérovým přístupem a lůžkovým výtahem do všech poschodí. Součástí domova je upravená zahrada s posezením a altánkem. V současné době je v našem domově 15 jednolůžkových a 16 dvoulůžkových pokojů. Většina z nich má své vlastní sociální zázemí – WC, sprchový kout. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi. Na většině pokojů jsou také kuchyňské linky. V prvním a druhém podlaží se nachází velké koupelny s vanou. Uživatelé mohou využívat společné prostory jako halu, jídelnu, kapli zasvěcenou Povýšení sv. Kříže (autorem je P. Miloslav Blažek) a společenskou místnost s knihovnou a přístupem na internet. Kvalita služeb je zvýšena instalací signalizačního zařízení a výtahovou plošinou do zahrady. Na zdokonalení interiéru a materiálně – technického zázemí se nadále pracuje.

V rámci aktivizace jsou uživatelům nabízeny různé aktivity, např. muzikoterapie, canisterapie, cvičení, přednášky, společné aktivity mimo domov jako např. výlety, poutě, posezení v hospůdce apod.

Cílová skupina zařízení

Cílovou skupinou služby DPS Bohuslavice jsou senioři (mladší od 60-80 let a starší nad 80 let) se sníženou soběstačností, kteří si nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby pomoc, ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cíle

        umožnit případný rozvoj stávající kvality života uživatele
        umožnit obnovení původních sil nebo alespoň zachování stávajících sil uživatele pro jeho případný návrat
              do vlastního domácího prostředí
        zajistit dle potřeb uživatele službu až s prvky hospicové péče
        podporovat zachování stávajících schopností uživatelů pomocí různých aktivizačních činností a s možností
              duchovní podpory
        zprostředkovat aktivní kontakt se společenským prostředím dle zdravotních možností uživatelů
        zachovávat a podporovat sociální vazby s rodinou a blízkými
        zajistit možnost pro setkání s druhými lidmi, pro jejich koníčky
        zajistit pravidelnou pomoc dle míry jeho soběstačnosti

Zásady pro poskytování služby

    reagovat pružně na změny
    dbát na důstojnost každého člověka
    akceptovat soukromí a intimitu klientů
    respektovat potřeby a projevy vůle klienta
    týmová spolupráce   

Dle zákona č. 108/2006Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. nemůžeme uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby:

1) s osobou, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb podle
    §36 vyhlášky 505/2006 Sb.:

     a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
     b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
     c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí,
             jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

2) pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá

3) pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

4) s osobou, která žádá o poskytnutí sociální služby, ale které jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Dále neposkytujeme službu:

        dospívající, dospělé osobě s mentálním postižením (osoby, které potřebují podporu z důvodu
              snížené mentální úrovně), protože k tomu nemáme odpovídající kvalifikaci.
        osobám závislým na návykových látkách (alkohol, drogy)osobám s těžkým smyslovým postižením (osoby
              neslyšící, nevidomé, hluchoslepé) z důvodu chybějící kvalifikace
        osobám s psychiatrickým onemocněním (schizofrenie, maniodepresivní psychózy, těžké formy demencí)

Podpora:Olomoucký kraj

Na činnost Domu pokojného stáří v Bohuslavicích finančně přispívá Ministerstvo práce a sociálních věcí a  Olomoucký kraj.