Stávková pohotovost zdravotních sester charity

za vyšší a odpovídající plnění zdravotních pojišťoven, za adekvátní ohodnocení naší práce

domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Informace o zpracování osobních údajů v Charitě Konice

Charita Konice (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu aktuální právní úpravy zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů). Informuje touto cestou o základních pravidlech ochrany osobních údajů, kterými se řídí. Jedná se zejména o shromažďování osobních údajů, jejich zpracování a následné uchovávání tak, aby bylo dosaženo ještě větší bezpečnosti. Důraz je kladen na transparentnost a spravedlivý způsob zpracování.

 

Zpracování osobních údajů

Charita Konice zpracovává osobní údaje v následujících oblastech:

    poskytování sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb., (Pečovatelská služba Charity Konice, Dům pokojného stáří Bohuslavice)

    poskytování zdravotních služeb (Domácí zdravotní a hospicová služba)

    personalistika a účetnictví,

    zabezpečení plynulého chodu organizace, správa majetku a související smluvní vztahy,

    pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost (Mateřské centrum Srdíčko),

    pořádání humanitárních a veřejných sbírek vč. správy a využití jejich výnosu,

    dobrovolnictví.

Pro zpracování osobních údajů Charita Konice používá pouze ty, které vyžadují plnění zákonných povinností, plnění smluv, jejího oprávněného zájmu nebo v souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného osoby, které se tyto údaje týkají. Při zpracování osobních údajů se Charita Konice řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými vnitřním předpisem a to ta tak, aby nedocházelo k porušování práv osob, kterých se osobní údaje týkají. V případech, kdy je nezbytně  nutné předat osobní údaje jiné osobě, se Charita Konice řídí výše uvedenými pravidly.

 

Práva subjektu údajů

V případě, že se rozhodnete uplatnit některá ze svých zákonných práv ve věci správy a ochrany osobních údajů, obraťte se ředitele Charity Konice.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme oprávněně, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů není povinné. Pokud však osoba, jíž se osobní údaje týkají, tyto poskytnout odmítne nebo nebude souhlasit s jejich zpracováním, může to znamenat překážku např. v uzavření smlouvy o sociální službě. V případě, že již bude smlouva uzavřena a osoba, jíž se osobní údaje týkají, si nebude přát, aby Charita Konice nadále zpracovávala jeho osobní údaje, může v takovém případě být smlouva ukončena. Charita Konice však bude přesto dále zpracovávat potřebné údaje, je-li to nezbytné na základě právní povinnosti.

 

Kontakt

Jakýchkoli dotazů, informací či stížností v této záležitosti kontaktujte na poštovní adrese shodné s jejím sídlem nebo prostřednictvím e-mailu ředitele, který za ochranu osobních údajů zodpovídá.

 

Pozn.: Aktuální právní úpravy, je myšleno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení je označováno jako „GDPR“).