Stávková pohotovost zdravotních sester charity

za vyšší a odpovídající plnění zdravotních pojišťoven, za adekvátní ohodnocení naší práce

domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE

 

Posláním domácí zdravotní péče je poskytování ošetřovatelské péče v domácnosti pacienta z důvodu akutního, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Dále pak poskytovaná péče u pacientů v terminálním stavu nemoci - to je u pacientů v konečném stadiu nemoci - tj. tzv. domácí hospicová péče, kdy je již další léčba neúčinná.

Cíl

Cílem domáčí zdravotní péče Charity Konice je umožnit člověku setrvat ve vlastním domácím prostředí co nejdéle, zachovat si svůj životní styl a tím vyloučit či alespoň oddálit odchod do zařízení ústavního typu. U nevyléčitelně nemocných je cílem této charitní služby poskytnout kvalitní odbornou zdravotní péči (paliativní) umírajícím a podpořit rodiny v nelehké péči o blízkého člověka.

Cílová skupina

Cílovou skupinou poskytovaných služeb jsou starší senioři (nad 80 let), mladší senioři (65 – 80 let), dospělí se sníženou soběstačností, zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a u pacientů v terminálním stavu. Charita Konice se stará o pacienty v rozsahu územní působnosti organizace.

Informace o službě

Naše domácí zdravotní péče - ošetřovatelská služba - je poskytována zdravotními sestrami s odpovídajícím vzděláním a registrací.

Péče se poskynuje na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při propuštění nemocného z nemocnice.

Zdravotní péče je plně hrazena pojišťovnami působícími na území ČR. Tato služba je velmi žádána a to nejen u pacientů - starších lidí, ale i ze strany jejich rodinných příslušníků.

Z důvodu komplexnosti je možné využít zároveň i služeb sociálních (pečovatelská služby) a duchovních.

Důležitou součástí udržení pacienta v domácí péči  a pomoci rodinám, kteří o svého blízkého pečují je zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do jejich domácností (polohovací postele, vozíky, chodítky, WC křesla…).

 

Poděkování: Naši domácí hospicovou péči podpořil finančně Olomoucký kraj. Děkujeme.

Olomoucký kraj

Projekt by opakovaně podpořen i ze zdrojů Programu švýcarsko - české spolupráce.

Kontakt: